ความเป็นมา

Nakhonphanom Hospital Journal

วารสารโรงพยาบาลนครพนม  เป็นวารสารทางด้านแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เผยแพร่บทความวิจัย  (Research articles)  บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์ในด้านต่างๆไปสู่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยหรือดูแลตนเองได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

โดยวารสารโรงพยาบาลนครพนม ได้จัดทำในรูปแบบตีพิมพ์ (ISSN 0857-4308 ) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย  4  เดือน

 

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลนครพนม

งานศึกษาอบรม ชั้น 4
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลนครพนม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร. (042) 511424 ต่อ 1016,1075 โทรสาร (042) 513193

E-mail : nkpjournal_9@hotmail.com

website: http://www.nkphospitaljournal.com

 

การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลนครพนม  มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน  เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลนครพนม  เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: