รายชื่อผู้ประเมินบทความ

รายชื่อผู้ประเมินบทความ และพิจารณาบทความวารสารโรงพยาบาลนครพนม

ชื่อผู้ประเมินบทความ หน่วยงานต้นสังกัด
1.       นพ.ยุทธชัย  ตริสกุล โรงพยาบาลนครพนม
2.       พญ.เฟื่องรักษ์  ร่วมเจริญ
3.       รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.       ภก.ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.       ภก.ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.       รศ.สมจิตร  แดนศรีแก้ว กลุ่มวิชาการ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.       รศ.ดร.มาริสา  ไกรฤกษ์ กลุ่มวิชาการศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.       นพ.ศุภกานต์ เตชะพงศธร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

9.       ดร.กฤษฏิพัทธ์  พิชญะเดชอนันต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
10.   นพ.ณัฐพล  สันตระกูล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

11.   ดร.ศิริลักษณ์  ใจช่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
12.   นพ.พงศ์ธร  วงศ์สวรรค์ กลุ่มงาน อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม
13.   พญ.สุรธินีย์  คูสกุลวัฒน กลุ่มงาน อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม
14.   นางรามัย  สูตรสุวรรณ กลุ่มงานศึกษาอบรม  โรงพยาบาลนครพนม
15.   นพ.ทศพล  นุตตะรังค์ กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก  โรงพยาบาลนครพนม
16.   พญ.นทวรรณ  หุ่นพยนต์ กลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลนครพนม
17.   พญ.งามจิตร  นิลวัชรารัง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลนครพนม
18.   ทพญ.ภาราณี  สกุลคู กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลนครพนม
19.   ภก.วิชิต  เหล่าวัฒนาถาวร กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลนครพนม
20.   นางสาวสุดใจ  ศรีสงค์ กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลนครพนม
21.   นางสาวอรรจจิมา  ศรีชนม์ กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลนครพนม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: