วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

ปก1-3

 1. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง  แพทย์หญิงเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ (หน้า 5 – 18)
 2. การใช้ Ondansetron ในการป้องกันภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดที่ได้รับการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลัง  ผู้แต่ง ชนม์รัตน์ กาญธนะบัตร (หน้า 19 – 27)
 3. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง เพียงเพ็ญ สร้อยสุวรรณ (หน้า 28- 38)
 4. การทบทวนคุณภาพบัญชีหน่วยบริการสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 8  ผู้แต่ง    วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร , ลำใย ตางาม , ต่อลาภ อมรรัตนพงศ์ ,สำรวย สุขาภิรมย์ , สุระ จันทร์วิเศษ  (หน้า 39 – 48)
 5. การใช้บริการของผู้บริโภคและความคาดหวังต่ออาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล  ผู้แต่ง  มลิวัลย์ ฤาชัยษา, จีรนันท์ แกล้วกล้า, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์, (หน้า 49 – 59)
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง ณตพงษ์ ศรีคำม้วน (หน้า 60 – 66)
 7. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโนนรังอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง บรรจบ พรมสา, กิตติ เหลาสุภาพ (หน้า 67 – 79)
 8. ความสามารถของทุนมนุษย์และผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง ไพโรจน์ คำหาญ (หน้า 80 – 87)
 9. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก โรงพยาบาลโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง กุลธินี บัวเผื่อน (หน้า 88 – 97 )
 10. การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล งานห้องคลอดโรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง ธัญรัศม์ คล้ายขำ (หน้า 98 – 106)
 11. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อก : กรณีศึกษา  ผู้แต่ง วนิดา แสนพุก (หน้า 107 – 115)
 12. ผลของการใช้ WHAPO ต่ออัตราการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2557  ผู้แต่ง นวลสวาท นภาสกุลคู (หน้า 116 – 123)
 13. AZT induced anemia  ผู้แต่ง ขวัญใจ ธนากรจักร์ (หน้า 124 – 127)
 14. การผ่าตัดนิ่วไตแบบส่องกล้องในผู้ป่วยที่มี Horseshoe kidneys Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in horseshoe kidneys  ผู้แต่ง นพ. ไพรัตน์ กิตติศรีวรพันธ์ (หน้า 128 – 130)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: