วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ปก3-2

1. ผลของกิจกรรม สร้างสุข 5 มิติ ต่อความสุขของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ชัชญาภา สมศรี, พิกุลทอง โมคมูล (หน้า 3 – 14)
2. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการประเมินหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงห้องคลอด โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง อิงอร โยธา (หน้า 15 – 22)
3. การศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้องรังในประชาชน จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง แสงอุษา ทัศคร, มารดี วิทยาดำรงชัย,พิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ (หน้า 23 – 32)
4. ผลของการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง ทัศนาภรณ์ บำรุงโชค (หน้า 33 – 56)
5. ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในทารกแรกเกิดหอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง รุจิรา ดิษฐวงศ์, เดือนเพ็ญ ทองป้อง (หน้า 57 – 66)
6. ความชุกของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉัยบพลันในกลุ่มประชากรจังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง จิตรลัดดา คำดี (หน้า 67 – 73)
7. การประเมินผลการรักษาและควบคุมฟันกรามน้ำนมผุด้วยวิธี SMART ในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง นฤพนธ์ อึ้งอุปละชัย, สิรกันยา สิงห์ศรี (หน้า 75 – 83)
8. ตะแกรงขวดใส่ Radivac drain เคลื่อนที่
ผู้แต่ง สาริณี สกุลสุข, ชุติมา นันนิยงค์, เรืองฤทธิ์ ผาสุก (หน้า 84 – 86)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: