เนื้อหาทั้งหมด

วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

ปก4-3

1. การอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกของโรงพยาบาลนครพนม Deep Neck Infection In Nakhon Phanom Hospital
ผู้แต่ง อัศวิน เรืองมงคลเลิศ (หน้า 5 – 15)
2. การเปรียบเทียบผลลัพธ์การสอนโดยการบรรยายและการใช้สื่อวีดีทัศน์ในผู้ป่วยโรคต้อกระจก
ผู้แต่ง ติยาภรณ์ เจริญรัตน์ (หน้า 16 – 23)
3. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง พิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์, บุษยา สีนวล (หน้า 24 – 33)
4. การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง นางเจษฎา ศรีบุญเลิศ, นางเสงี่ยม ฉัตราพงษ์ (หน้า 34 – 41)
5. การศึกษาผลของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงสูง อายุ 30-70 ปี ด้วยแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง (หน้า 42 – 51)
7. การตกค้างของสารโปรตีนจากการล้างเครื่องมือผ่าตัดกระดูกด้วยมือ โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ณิชาดา เจริญนามเดชากุล,สิทธิพงษ์ สาดี (หน้า 52 – 55)
8. การตรวจหาการระบาดไข้หวัดใหญ่ตลอดปีของประชากรจังหวัดนครพนมวีธี Rapid test
ผู้แต่ง จิตรลัดดา คำดี (หน้า 56 – 63)
9. อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Break) กับหลักการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี
ผู้แต่ง มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์ (หน้า 64 – 70)

วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปก4-21. ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ชรินพร พนาอรุณวงศ์ (หน้า 5 – 18)
2. ผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองเฉียบพลันและแนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดของโรงพยาบาลชุมแพ
ผู้แต่ง ยศวัจน์ พักเท่า (หน้า 19 – 31)
3. ภาวะแทรกซ้อนของการระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดในรพ.ชุมแพ
ผู้แต่ง น้ำผึ้ง สุคันธรัต (หน้า 32 – 41)
4. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอไตเสื่อม ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะไตเสื่อมระยะที่ 1 ถึง 3 ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง ชลาภัทร คำพิมาน ,พัฒนชัย รัชอินทร์ (หน้า 42 – 49)
5. การพัฒนาสมรรถนะทีมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง วิวรรธน์ วงศ์ตาขี่ (หน้า 50 – 68)
6. ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างผู้ป่วย HIV ดื้อยาต้านไวรัสที่เสียชีวิตและผู้ป่วยที่รอดชีวิต โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง รามัย สูตรสุวรรณ,จินตนา จันทร์หลวง (หน้า 69 – 73)
7. ผลการใช้นวัตกรรมการดึงSkin Tractionแบบใหม่ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักแบบปิด โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ทัศนีย์ เจริญรัตน์, สลักศรี กุลวงศ์, ชนิตร์นันท์ ศรีวะรมย์ (หน้า 74 – 80)

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑